Komunalna djelatnost

Ova grupa je specifična samo za Jedinice lokalne samouprave, i pandam je Izlaznim fakturama kod standardnog programa. Posebni modul Komunalne falture je napravljen radi čim efikasnije obrade tog područja, jer su razlike u odnosu na standardni modul dosta velike.

Fakturiranje naknada serijski

Automatsko fakturiranje određenih naknada u mjesecu (ili drugom periodu), u potpunosti slijedi logiku pojedinačne fakture, točnije to je skup svih pojedinačnih faktura za taj mjesec (period).

Više...

Fakturiranje naknada pojedinačno

Obračun zadane naknade (namjenska faktura) za obveznika, je kreiran kao jedinstven za sve prostore koji podliježu zadanoj vrsti naknade, za nekog obveznika, naravno ako ih obveznik ima više.

Više...

Namjenska uplatnica

Namjenska uplatnica se koristi za fakturiranje 'usluga' koje pruža Jedinica Lokalne Samouprave. Za razliku od faktura za naknade, uplatnica nije orijentirana na prostor

Više...

Storniranje komunalne fakture

Aplikacija služi za storniranje izlazne fakture.
Prvo treba naći fakturu i prikazat je na ekranu. Program pored toga potraži fakturu u glavnoj knjizi radi definiranja konta na koji će knjižit storno. Ukoliko je ne pronađe u glavnoj knjizi,

Više...

Komunalna faktura ekran

Modul služi za gledanje podataka o izdanoj fakturi na ekranu. Podaci koji se pojavljuju na ekranu su iz datoteke komunalna faktura. Dio podataka (tijelo fakture) se generira za potrebe prikazivanja.

Više...

Otvorene stavke obveznika

Modul se koristi za pregled i ispis otvorenih faktura obveznika. Modul nudi pregled stavki za sve vrste naknade i sve kupce, ali i pregled otvorenih stavki za pojedinu vrstu za svakog kupca pojedinačno.

Više...

Opomene za neplaćanje

Naslov ispisuje opomene za neplaćene račune i naknade koje ubire Općina. Opomene se pišu za svaku vrstu naknade zasebno, selektivno prema zadanim kriterijima koji sami zadate (ponuđeno za dug više od tri računa i ukupni iznos veći od 100 kuna).

Više...

Popis obračunatih naknada za mjesec

Modul se korist za pregled obračunate naknade po vrsti za pojedini mjesec. Izvještaj se može prikazat kao popis faktura ili kao  popis poštanskih pošiljki.

Više...

Kreirao i izradio Ivan Smilović!.
Blue joomla theme by Template Joomla