Plaće

Odjeljak plaće obrađuje i prati, radnje i aktivnosti oko naknada zaposlenicima - plaće, naknade vanjskim suradnicima - drugi dohodak i naknadu troškova za službeni put - putni nalog.

Na ovoj stranici su pezentirani članci koji se odnose na plaće u užem smislu, dok su ostali grupirani u odgovarajuće podkategorije.

Podaci za obračun plaće

Kreirano: Srijeda, 16 Ožujak 2016 Ažurirano: Srijeda, 16 Ožujak 2016

Modul se koristi kao mjesto za definiranje parametara koji će se koristiti za obračun isplate plaća u zadanom mjesecu. Podaci ostaju trajno upisani u bazi podataka pa se mogu vidje i analizirati i nakon samog obračuna plaće.

Opširnije...

Plaće radnika

Kreirano: Srijeda, 21 Ožujak 2007 Ažurirano: Četvrtak, 12 Studeni 2020

Naslov se koristi za obračun mjesečne plaće ili dijela plaće. Isplata dijela plaće se dobije sa dvostruki klik miša na naslov forme. Radnika za kojeg želimo plaću obračunati biramo sa liste mogućih na desnoj strani ekrana.

Opširnije...

Rekapitulacija plaće

Kreirano: Srijeda, 16 Ožujak 2016 Ažurirano: Subota, 09 Travanj 2016

Naslov rekapitulacija plaće se koristi za izlist sumarnog pregleda obračuntih isplata (bruto plaća, doprinosi, porezi, neto plaća…), po podacima koji se zbrojno prikazuju na osnovi podataka upisanih po obračunu plaće radnika.

Opširnije...

Obračun doprinosa za volontere

Kreirano: Srijeda, 16 Ožujak 2016 Ažurirano: Srijeda, 16 Ožujak 2016

Modul se koristi za obračun doprinosa za volontere, ispis naloga za plaćanje i njihovo knjiženje u glavnu knjigu. Ako se usporedi sa plaćama, onda je to analogija obračunu i rekapirulaciji plaće zajedno.

Opširnije...

Isplata drugog dohotka

Kreirano: Ponedjeljak, 15 Listopad 2007 Ažurirano: Petak, 10 Siječanj 2020

Modul obračunava isplatu drugog dohotka za pet različitih vrsta isplata takve naravi, što uključuje automatski obračun troškova, poreza i doprinosa. Obračun je omogućen od bruto prema neto ili što je u praksi čest slučaj od neto prema bruto.

Opširnije...

Naknada za zapošljavanje invalida

Kreirano: Srijeda, 16 Ožujak 2016 Ažurirano: Srijeda, 16 Ožujak 2016

Naknadu za zapošljavanje invalida plaćaju pravne osobe sa više od dvadeset zaposlenih, a koje na zapošljavaju invalide. Obaj modul obrađuje temu tako da kreira JOPPD obrazac i nalog za uplatu naknade.

Neoporezove isplate općenito

Kreirano: Srijeda, 16 Ožujak 2016 Ažurirano: Srijeda, 16 Ožujak 2016

Neoporezive isplate općenito se koriste za upis bilo koje neoporezive uisplate, koja se lista u mjesečnom JOPPD obrascu. Upis radi u tri varijante:

Opširnije...

Izvještaj o oporezivim isplatama - JOPPD

Kreirano: Nedjelja, 20 Listopad 2013 Ažurirano: Petak, 10 Siječanj 2020

JOPPD obrazac je obrazac kojim se izvještava o oporezivim isplatama (plaća, drugi dohodak i drugo). Obrazac je temeljen na podacima o obračunatim isplatama koja se 'puni' obračunom plaće, isplatom drugog dohotka, obračunom doprinosa za volontere i drugim sličnim aktivnostima ovisno o aplikaciji.

Opširnije...

Više članaka ...

  1. Mjesečni izvještaj - JOPPD
Kreirao i izradio Ivan Smilović!.
Blue joomla theme by Template Joomla