Plaće

Odjeljak plaće obrađuje i prati, radnje i aktivnosti oko naknada zaposlenicima - plaće, naknade vanjskim suradnicima - drugi dohodak i naknadu troškova za službeni put - putni nalog.

Na ovoj stranici su pezentirani članci koji se odnose na plaće u užem smislu, dok su ostali grupirani u odgovarajuće podkategorije.

Podaci za obračun plaće

Modul se koristi kao mjesto za definiranje parametara koji će se koristiti za obračun isplate plaća u zadanom mjesecu. Podaci ostaju trajno upisani u bazi podataka pa se mogu vidje i analizirati i nakon samog obračuna plaće.

Više...

Plaće radnika

Naslov se koristi za obračun mjesečne plaće ili dijela plaće. Isplata dijela plaće se dobije sa dvostruki klik miša na naslov forme. Radnika za kojeg želimo plaću obračunati biramo sa liste mogućih na desnoj strani ekrana.

Više...

Rekapitulacija plaće

Naslov rekapitulacija plaće se koristi za izlist sumarnog pregleda obračuntih isplata (bruto plaća, doprinosi, porezi, neto plaća…), po podacima koji se zbrojno prikazuju na osnovi podataka upisanih po obračunu plaće radnika.

Više...

Obračun doprinosa za volontere

Modul se koristi za obračun doprinosa za volontere, ispis naloga za plaćanje i njihovo knjiženje u glavnu knjigu. Ako se usporedi sa plaćama, onda je to analogija obračunu i rekapirulaciji plaće zajedno.

Više...

Obračun plaće za 'Javni rad'

Modul se koristi za obračun plaće za javni rad koji se plaća iz fondova EU. Vrši ispis naloga za plaćanje i knjiženja u glavnu knjigu. Ako se usporedi sa plaćama, onda je to analogija obračunu i rekapirulaciji plaće zajedno.

Više...

Isplata drugog dohotka

Modul obračunava isplatu drugog dohotka za pet različitih vrsta isplata takve naravi, što uključuje automatski obračun troškova, poreza i doprinosa. Obračun je omogućen od bruto prema neto ili što je u praksi čest slučaj od neto prema bruto.

Više...

Naknada za zapošljavanje invalida

Naknadu za zapošljavanje invalida plaćaju pravne osobe sa više od dvadeset zaposlenih, a koje na zapošljavaju invalide. Obaj modul obrađuje temu tako da kreira JOPPD obrazac i nalog za uplatu naknade.

Neoporezove isplate općenito

Neoporezive isplate općenito se koriste za upis bilo koje neoporezive uisplate, koja se lista u mjesečnom JOPPD obrascu. Upis radi u tri varijante:

Više...

Kreirao i izradio Ivan Smilović!.
Blue joomla theme by Template Joomla